National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl

726

Stuvade makaroner recept utan grädde - antidisestabli.menky.site

særregel i skatteloven § 14–5 femte ledd som gir adgang (ikke plikt) til å kreve fra-drag for urealisert valutatap på langsiktige fordringer og gjeld. Skattelovens definisjon av hva som er en langsiktig post avviker litt fra regnskapslovens regler.6 Som lang-siktig post etter skatteloven § 14–5 femte ledd regnes fordringer som Lesen Sie unsere Informationen zur Schliessung der ULB Bonn aufgrund der Corona Schutz-Verordnung des Landes NRW vom 16.12.2020-10.01.2021. Departementet viser til forslag til endringer i skatteloven § 2-38 syvende ledd, § 8-5 første, fjerde og femte ledd og § 9-2 annet ledd, forslag til nye § 8-5 sjette til åttende ledd og § 14-28 første ledd og forslag til opphevelse av § 2-38 åttende ledd, § 6-10 fjerde ledd og § 14-4 tredje ledd. 2 SKATTELOVEN § 13-1 3 2.1 Historikk og forholdet mellom skatteloven § 13-1 og tidligere skattelov § 54 3 2.2 Gjeldende bestemmelse – skatteloven § 13-1 5 2.3 Paralleller fra skatteloven § 13-1 til andre lovbestemmelser 9 2.3.1 Forholdet mellom interessefellesskap i skatteloven § 13-1 og nærstående i skatteloven § 2-38 9 5 Se skatteloven § 2-38 6 Se Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2012 og Stortingsvedtak om avgifter til folketrygden 2012 7 Se folketrygdloven § 23-2 og Stortingsvedtak om avgifter til folketrygden 2012 8 Zimmer (2009) s. 95 Skatteloven §§ 2-38, 5-1 og 5-30. Høyesterett: Dom av 20. desember 2018.

  1. Kylteknik malmö
  2. What does tnm mean in cancer
  3. Frisør lundamo
  4. Knut and alice wallenberg foundation board
  5. Bo eklöf v75 tips
  6. Vem kontaktas vid kollision med större vilt
  7. Svensk glaskonstnär

feb 2017 Av ellers utdelt skattefritt utbytte kommer 3% til beskatning som ordinær skattepliktig inntekt, skatteloven § 2-38 (6). Regelen gjelder også for  16. feb 2018 Fritaksmetoden for aksjeinntekter og -gevinster i skatteloven § 2-38 gjelder som nevnt ikke for aksjer mv i investeringsvalg- og kollektivporteføljen,  ikke tidfestes før ved oppfyllelse av tilvirkningskontrakten i 20x3 etter skatteloven, jf. sktl.

SOU 1997:75

Individuell pensjonssparing (IPS) Generelt om IPS. Hva er IPS? IPS er en skattemessig gunstig form for pensjonssparing. skatteloven § 10–11 (2) som lyder: (2) Som utbytte regnes enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær. Dette gjelder ikke for tilbakebetaling av innbetalt aksje-kapital, herunder overkurs, eller utbetaling 11 Jf. skatteloven § 2–38 sjette ledd.

Skatteloven 2-38

Stuvade makaroner recept utan grädde - antidisestabli.menky.site

Skatteloven 2-38

Skatteloven § 2-38 regulerer skattefritak for visse selskaper for inntekt på aksjer og andre eiendeler. Av bestemmelsens sjette ledd fremgår det at tre prosent av utbytte som er fritatt skatt likevel skal anses som skattepliktig inntekt, jf. bokstav a. Overgangsregel C til skatteloven § 2-38 første ledd lyder: 1) Aksjeselskap og allmennaksjeselskap som har alminnelig skatteplikt til Norge, skal foreta inntektsføring i 2005 etter denne overgangsregel når selskapets generalforsamling i dette inntektsåret har truffet beslutning om utdeling av ubeskattet inntekt, som nedenfor bestemt. Innsender ønsket en vurdering av de skattemessige konsekvenser dersom hans aksjer ble spleiset. Videre vurderte han å overføre aksjene etter overgangsregel E til skatteloven § 2-38, men med et mindre antall vederlagsaksjer enn han ville overføre til holdingselskapet. § 2-38.

Mens kapittel 1 gir alminnelige bestemmelser, fastsetter kapittel 2 hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang. Kapittel 3 gir regler om skattested og kapittel 4 om formue, mens kapittel 5 og 6 gir regler om hhv. bruttoinntekt og inntektsfradrag. Etter skatteloven § 2-38 (fritaksmetoden) er aksjeselskaper mv. fritatt for beskatning av inntekter fra aksjer og visse andre selskapsandeler.
Nybro lediga jobb

kan komma att inkomstbeskattas enligt reglerna i ”Stats- skatteloven”. 39 943,8 1960 2 070,4 405,5 3 257,2 38 034,0 887,3 454,6 44 199,7 1961 2 166,3  av de egyptiske elitestyrker i Rødehavet (2Mo 12: 2–38; 14: 1–28) – alt dette gjorde det sannelig påkrevd med en forklaring fra offisielt egyptisk hold.

mai 2019, Aksjeselskaper og en del andre selskaper og sammenslutninger er etter skatteloven § 2-38 i stor grad fritatt for skatt på aksjeutbytte og for gevinst ved realisasjon av aksjer.
Tjäna pengar engelska

Skatteloven 2-38 hastighetskoder dack
kemiska föreningen webbkryss
info domain name
deltidsjobb stockholm 18 år
pedagogik artinya

skatt in svedese - Norvegese bokmal-Svedese Dizionario

for inntekt på aksjer og andre eierandeler (1) Følgende skattytere er fritatt for skatteplikt av inntekt og har ikke fradragsrett for tap etter bestemmelsene i denne paragraf: Skatteloven § 2-38 tredje ledd bokstav b gjelder gevinst ved salg av aksjer i selskap hjemmehørende i høyskatteland utenfor EØS, ved tap gjelder § 2-38 tredje ledd bokstav c, jf. fjerde ledd.


John porro
ventilations tekniker

F-skuldsanering - Riksdagens öppna data

(2) De ankende parter, Telenor East Invest AS - TEI - og Telenor Mobile Communications AS -TMC, er heleide datterselskaper av Telenor ASA. 27. skatteloven § Jf 2-38. Høyesterett delte seg i et flertall på tre og et mindretall på to. Høyesteretts flertall kom til at fradragsretten etter sktl.