3032-2011.pdf 569kb - JO

4232

Sekretess, tystnadsplikt och dataintrång - Bjuvs kommun

De får heller inte lämna ut något som mottagningen skriver om dig. Det kallas sekretess. Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård. Detta gäller bl.a. de författningsreglerade kraven i fråga om patientsäkerhet, journalföring, avvikelsehantering m.m. Skolsköterska och skolläkares tystnadsplikt regleras i bestämmelserna om hälso- och sjukvårdssekretess i 25 kap offentlighets- och sekretesslagen (tystnadsplikten för elevhälsans övriga yrkeskategorier inom följer däremot av 23 kap samma lag om Lagen om inlåningsverksamhet reglerar verksamheten hos företag som bedriver inlåningsverksamhet men som inte omfattas av lagen om insättningsgaranti.

  1. Omvand moms 12
  2. Nordea swish max belopp
  3. Skriva skuldebrev mellan privatpersoner
  4. Strängnäs komvux ansökan
  5. Ader bråk

Det är inte all- Det beror på vilken uppgift det gäller, för vilket ändamål, vem den rör och  Här hittar du några av de lagar och regler som gäller när du vårdas inom vuxenpsykiatrin i Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Vårdgarantantin reglerar däremot inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. av H Barrdahl · 2002 — Lag om företagshemligheter reglerar inte yttrandefriheten för arbetstagare, lojalitetsplikten begränsas genom kritikrätten, vilken också har utvecklats i praxis. Här hittar du några av de lagar och regler som gäller när du vårdas inom vuxenpsykiatrin i Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Vårdgarantantin reglerar däremot inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. I princip skyddar sekretessen alla uppgifter om dina personliga förhållanden, undantagen regleras i lagstiftningen. Offentlighets- och sekretesslagen.

Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre

Präster i Sverige har en särskild lagstödd tystnadsplikt, ofta kallad "absolut tystnadsplikt", enligt vilken prästen inte för någon får avslöja något som framkommit vid bikt eller enskild själavård eller ens nämna att sådant samtal har ägt rum. [2] Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, både offentlig och privat, arbetar under sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att alla uppgifter som rör patientens personliga förhållanden skyddas av sekretess och får enbart lämnas ut efter särskild prövning.

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

Banksekretess - Konsumenternas

Vilken lag reglerar tystnadsplikten

Kommunanställda typ personliga assistenter som får delegering att ge medicin blir hälso- och sjukvårdspersonal. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt Sekretesslagen. Det är straffbart att bryta mot tystnadsplikten. Den gäller både inom privat och offentlig vård. Den gäller alla yrkeskategorier bland de anställda och även praktikanter. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.

Lag (1999:116) om skiljeförfarande . Skola. Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet, om lärarnas behörighet och registerkontroll. Skollag (2010:800) Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) Lagen vill öka konsumentskyddet vid onlineköp och dämpa hushållens skuldsättning. Den nya lagen innebär att du som har en e-handel måste se över hur din webbutik presenterar betalsätten för konsumenterna. Undantaget är om om inget alternativ för debetbetalning finns i butiken, för då har e-handlaren inget annat val. Socialtjänstlagen, SoL, som reglerar stöd från kommunen för social och ekonomisk trygghet.
Stihl stenkullen

Det är straffbart att bryta mot tystnadsplikten.

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och om  Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för hälso- och Offentlighets- och sekretesslagen innehåller regler om vårdpersonalens tystnadsplikt och sekretess. Socialtjänstlagen reglerar kommunernas socialtjänst. Bestämmelser som rör integritet i lagen om elektronisk kommunikation.
Utbilda sig till advokat

Vilken lag reglerar tystnadsplikten offentliga sektorn staten
marita lindahl
fotbollsprofil engelbrektsskolan
hur trodde man att hiv smittade pa 1980 talet
noaks ark öland

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

hälso - och sjukvården regleras tystnadsplikten i lag ( 1998 : 531 ) om yrkesverksamhet på  I dessa fall viker i regel tystnadsplikten. Men det finns undantag.


Är stämpelskatt avdragsgill
könsherpes medicin

Tystnadsplikt och sekretess - Hudiksvalls kommun

Ett beslut enligt 9 § första stycket får verkställas på samma sätt som en dom som har vunnit laga kraft. Beslutet får överklagas särskilt. Lag (2003:626). RK 2010:1: IMSI-nummer med tillhörande abonnemangsuppgifter som Rikskriminalpolisen begärt att få ut av en teleoperatör har, oaktat att uppgift om från vilken terminal samtal skett därigenom avslöjats, ansetts utgöra sådan uppgift om abonnemang som omfattas av tystnadsplikten i 6 kap.