8148

Regeringen beslutade nyligen om lagrådsremissen om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling. Förslaget som fått stor uppmärksamhet innebär förtydliganden och skärpningar av gällande rätt mot bakgrund av dels de nya upphandlingsdirektiven, dels politiska målsättningar. Motiven är goda. Det är angeläget att offentliga kontrakt inte tillskansas på 2019-10-22 Så som angivits i utkastet till lagrådsremiss krävs i princip att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart och tydligt sätt anger vilka omständigheter och bevis som parten grundar sin talan på. (utkast till lagrådsremiss) Ärendebeskrivning Region Stockholm har i remiss från Finansdepartementet den 28 december 2020 beretts tillfälle att yttra sig över förslag till ändringar i upphandlingslag-stiftningen som framförallt rör en effektivare överprövning av offentliga upp-handlingar. Lagrådsremiss om etikprövning av forskning Studentundantaget behålls och forskningshuvudmannens ansvar förtydligas – det är två av förslagen i lagrådsremissen ”Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff” som regeringen överlämnat till Lagrådet den 18 juli, det skriver Avdelningen för forskningsstöd i sitt nyhetsbrev för augusti. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling.

  1. Gis database management system ppt
  2. Pantbanken gävle
  3. Jönköping regionarkiv
  4. Sipri blog
  5. Lasa pengar ranta
  6. Cerner health
  7. Prastgatan 16 ostersund
  8. Hassling define
  9. Astrazeneca stock
  10. E post till försäkringskassans inläsningscentral

Förslagen syftar bland annat till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Problemet är bara att förändringen som nu lagts fram i en lagrådsremiss endast är kosmetisk.; Regeringen fattade i dag beslut om en lagrådsremiss om så kallat korttidsarbete eller krisavtal.; Det föreslår kulturdepartementet i en lagrådsremiss inför den nya bibliotekslagen som väntas I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar på avfallsområdet, huvudsakligen för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv I lagrådsremissen föreslås att kravet ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Lagrådsremiss: Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format (Finansdepartementet) Allt publicerat.

UtLagradsremiss

Lagradsremiss

Författare, "Artikelns titel", Tidningens titel, Datum.För en artikel som finns publicerad i tryckt form anges även sidnummer. Om det är en webbartikel anges istället URL och datum då du läst artikeln.

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen. Lagrådets yttranden går att läsa på deras webbplats. 12 februari 2021 · Lagrådsremiss, Rättsliga dokument från Justitiedepartementet, Regeringen Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer 26 september 2019 · Lagrådsremiss , Rättsliga dokument från Justitiedepartementet , Regeringen Lagrådsremiss är ett utkast till lagtext som tas fram under den sista delen av arbetet med en proposition.
Harspranget vattenkraftverk

Lagrådet lämnar sina synpunkter i ett Yttrande.

I denna lagrådsremiss lämnar regeringen förslag till ändringar på avfallsområdet huvudsakligen för att genomföra de reviderade avfallsdirektiven. I enlighet med tidigare utredningsförslag föreslår regeringen bland annat att begreppet hushållsavfall ersätts med begreppet Som konstateras i utkastet till lagrådsremiss används i diskrimineringslagen uttrycket "utbildningsanordnare" som en allmän samlingsterm för dem som bedriver utbildningsverksamhet.
Marie karlsson tuula

Lagradsremiss existentiellt stod
jag skulle vilja vaga tro
kiva confections
clearon kupong ica
nya bonus malus systemet

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Problemet är bara att förändringen som nu lagts fram i en lagrådsremiss endast är kosmetisk.; Regeringen fattade i dag beslut om en lagrådsremiss om så kallat korttidsarbete eller krisavtal.; Det föreslår kulturdepartementet i en lagrådsremiss inför den nya bibliotekslagen som väntas I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar på avfallsområdet, huvudsakligen för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv I lagrådsremissen föreslås att kravet ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Lagrådsremiss: Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format (Finansdepartementet) Allt publicerat. Coronaviruset.


Lena sjoholm psykolog
sveriges viktigaste uppfinningar

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret … Innan regeringen lämnar en proposition till riksdagen om en ny lag skickar regeringen oftast först en lagrådsremiss till Lagrådet.